Algemene Voorwaarden

WoningFinder is een project van julien.rbrt.fr. Deze service wordt geleverd op een 'as-is' basis zonder enigerlei garanties.

Artikel 1 - Begrippen

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door WoningFinder
 • Diensten: de Diensten die WoningFinder aanbiedt, betreft de ter beschikking stelling van softwareprogrammatuur in de vorm van een Webapplicatie waarmee Opdrachtgever WoningFinder toestemming geeft om namens Opdrachtgever te reageren op huurwoningen op basis van zijn voorkeuren en wensen en Opdrachtgever gekoppeld kan worden aan woningcorporaties en verhuurders.
 • WoningFinder: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die WoningFinder heeft aangesteld, projecten aan WoningFinder heeft verleend voor Diensten die door WoningFinder worden uitgevoerd, of waaraan WoningFinder een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 • Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en WoningFinder, alsmede voorstellen van WoningFinder voor Diensten die door WoningFinder aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WoningFinder waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 • Webapplicatie: De door WoningFinder aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Webapplicatie.
 • SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Webapplicatie.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WoningFinder, elke Overeenkomst tussen WoningFinder en Opdrachtgever en op elke Dienst die door WoningFinder wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WoningFinder aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WoningFinder is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 • De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 • De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij WoningFinder uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat WoningFinder vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 • In het geval WoningFinder niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door WoningFinder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 • WoningFinder is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk dagen wordt bevestigd of indien Opdrachtgever een betaling aan WoningFinder heeft gedaan. Niettemin heeft WoningFinder het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor WoningFinder gegronde reden te weigeren.
 • Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen WoningFinder niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Oplevertijden en termijnen in het aanbod van WoningFinder zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht WoningFinder niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van WoningFinder heeft aanvaard. De Opdrachtgever zal alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid verstrekken.
 • Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal WoningFinder de registratie van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 • WoningFinder is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Elke Overeenkomst die met WoningFinder wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan WoningFinder wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WoningFinder is verbonden.
 • Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 • Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die WoningFinder van Opdrachtgever verkrijgt.
 • De Overeenkomst eindigt op het moment dat Opdrachtgever een huurwoning heeft gevonden en/of Opdrachtgever schriftelijk de Overeenkomst met WoningFinder heeft beëindigd. Opzegging geschiedt schriftelijk, althans per e-mail. De Overeenkomst eindigt dan per direct.
 • Zowel Opdrachtgever als WoningFinder kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 • De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WoningFinder ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 • Zowel Opdrachtgever als WoningFinder kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is WoningFinder nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 • Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 • WoningFinder zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 • Bij de uitvoering van de Diensten is WoningFinder niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WoningFinder, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 • WoningFinder is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 • Indien WoningFinder op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 • Indien sprake is van wijzigingen, kan WoningFinder de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Webapplicatie . Nimmer is WoningFinder gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 • De broncode alsmede de technische documentatie van de Webapplicatie is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 • Zowel Opdrachtgever als WoningFinder kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WoningFinder de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 • WoningFinder is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 • Indien WoningFinder op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WoningFinder conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen indien en voor zover toepasselijk.

Artikel 7 - Reacties op woningen

 • WoningFinder kan indien daartoe opdracht is gegeven reageren op huurwoningen namens en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Hiertoe dient Opdrachtgever WoningFinder een volmacht te verlenen.
 • Opdrachtgever zal iedere week een e-mail ontvangen met de gedane reacties van WoningFinder namens Opdrachtgever.
 • De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de reacties van WoningFinder kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 • Opdrachtgever zal WoningFinder schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht alle door WoningFinder verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WoningFinder niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • WoningFinder is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WoningFinder verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WoningFinder voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 • WoningFinder kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WoningFinder gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WoningFinder.
 • Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Webapplicatie van WoningFinder te beschermen, en de op de Webapplicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 • Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking te stellen aan andere personen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedragingen van personen die onder zijn inloggegevens worden verricht.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Webapplicatie voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen. De Webapplicatie mag niet onrechtmatig worden verspreid en/of op eigen of andere website worden geplaatst.

Artikel 9 - (Op)Levering

 • WoningFinder zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Webapplicatie afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
 • Opdrachtgever aanvaardt de Webapplicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door WoningFinder of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft WoningFinder recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan WoningFinder aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 • Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door WoningFinder bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is WoningFinder gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 • WoningFinder spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 • WoningFinder spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

Artikel 10 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Webapplicatie.

Artikel 11 - Garanties Webapplicatie

 • WoningFinder voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat WoningFinder in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 • Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door WoningFinder gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 • Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is WoningFinder gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • WoningFinder staat er niet voor in dat de Webapplicatie zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. WoningFinder spant zich in om fouten in de Webapplicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. WoningFinder is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Webapplicatie in gebruik wordt genomen. Gebreken in Webapplicatie dat niet door WoningFinder ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 • Opdrachtgever accepteert de Webapplicatie ‘AS IS’.
 • Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan WoningFinder te melden op een wijze dat WoningFinder in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van WoningFinder een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 • Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. WoningFinder is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan WoningFinder naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door WoningFinder verstrekte inlichtingen.
 • WoningFinder is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webapplicatie en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webapplicatie
 • WoningFinder staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde Webapplicatie werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere Programmatuur en/of apparatuur/hardware.
 • Aansprakelijkheid van WoningFinder voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WoningFinder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Webapplicatie van WoningFinder die zonder uitdrukkelijke toestemming van WoningFinder heeft plaatsgevonden.
 • WoningFinder staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Webapplicatie, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 12 - Gebruik en onderhoud Webapplicatie

 • WoningFinder stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen Webapplicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van de Webapplicatie is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 • Het gebruik van de Webapplicatie door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door WoningFinder aangepast worden.
 • WoningFinder is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Webapplicatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 • Opdrachtgever mag de Webapplicatie uitsluitend in en ten behoeve van haarzelf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
 • Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Webapplicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Webapplicatie, dan wel de Webapplicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Webapplicatie uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
 • Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door WoningFinder uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 • Indien overgekomen, zal WoningFinder onderhoud verrichten aan de Webapplicatie. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan WoningFinder onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Webapplicatie schriftelijk te melden aan WoningFinder, waarna WoningFinder. Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is WoningFinder gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 • Ten behoeve van het onderhoud is WoningFinder bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Webapplicatie door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 • Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is WoningFinder gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. WoningFinder zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 • WoningFinder is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door WoningFinder aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WoningFinder niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 13 - Beschikbaarheid van de Diensten

 • WoningFinder zal het nodige onderhoud aan de Webapplicatie verrichten. WoningFinder streeft ernaar om zich in te spannen de Diensten en de toegang tot de Webapplicatie hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever.
 • WoningFinder zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. WoningFinder is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
 • WoningFinder is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Webapplicatie , het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten. WoningFinder is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Webapplicatie te kunnen waarborgen.
 • In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal WoningFinder zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Diensten.
 • Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan anderen of de servers van WoningFinder schade wordt toegebracht.
 • Opdrachtgever vrijwaart WoningFinder voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WoningFinder is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Ingeval van extreem veel dataverkeer is WoningFinder gerechtigd naar eigen inzicht de Webapplicatie tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WoningFinder.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Prijzen en betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 • WoningFinder voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief en worden elke maand in rekening gebracht voorafgaand aan het verrichten van Diensten door WoningFinder.
 • Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door WoningFinder ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 • Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WoningFinder.
 • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 • WoningFinder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal WoningFinder de betrokkene hierover informeren.
 • Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van WoningFinder verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever WoningFinder tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien WoningFinder op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 • Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WoningFinder is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. WoningFinder zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 16 - Opschorting

 • WoningFinder heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 • WoningFinder is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. WoningFinder is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 17 - Overmacht

 • WoningFinder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 • Onder overmacht aan de zijde van WoningFinder wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WoningFinder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan WoningFinder zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WoningFinder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 • Indien WoningFinder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

 • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WoningFinder, is WoningFinder uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever WoningFinder binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WoningFinder deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WoningFinder in staat is om adequaat te reageren.
 • Indien het verrichten van Diensten door WoningFinder leidt tot aansprakelijkheid van WoningFinder, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WoningFinder geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 • WoningFinder is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webapplicatie, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Webapplicatie .
 • Aansprakelijkheid van WoningFinder voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is WoningFinder hiervoor aansprakelijk.
 • WoningFinder staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WoningFinder verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
 • WoningFinder garandeert nimmer dat Opdrachtgever een woning toegewezen krijgt.
 • Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van WoningFinder alleen geacht te bestaan indien WoningFinder dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 • Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WoningFinder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WoningFinder Elke vordering tot schadevergoeding jegens WoningFinder dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WoningFinder eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 19 - Geheimhouding

 • WoningFinder en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 • Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door WoningFinder worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WoningFinder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Indien WoningFinder op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WoningFinder zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WoningFinder niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen WoningFinder en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 - Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom van WoningFinder, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WoningFinder, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan WoningFinder.
 • Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van WoningFinder rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WoningFinder en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding.
 • Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WoningFinder rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van WoningFinder.
 • Opdrachtgever vrijwaart WoningFinder voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal WoningFinder onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 • Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van WoningFinder., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WoningFinder verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 • Opdrachtgever vrijwaart WoningFinder van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 • Opdrachtgever vrijwaart WoningFinder voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WoningFinder opgestelde adviezen en rapportages.
 • Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan WoningFinder verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 - Klachten

 • Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WoningFinder of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@woningfinder.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WoningFinder de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • WoningFinder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen WoningFinder en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • WoningFinder kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WoningFinder en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Overijssel, locatie Enschede, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Versie: 1.0, 24 april 2021