Gebruiksvoorwaarden

Artikel 24 - Algemeen

 • Het project van julien.rbrt.fr hierna: WoningFiner. WoningFinder is de aanbieder van de WoningFinder Webapplicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de WoningFinder Webapplicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de WoningFinder Webapplicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt WoningFinder Gebruiker deze WoningFinder Webapplicatie verder niet te gebruiken. WoningFinder raadt iedereen aan die gebruik maakt van de WoningFinder Webapplicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
 • Door de WoningFinder Webapplicatie te gebruiken, stemt Gebruiker in dat WoningFinder door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de Webapplicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

WoningFinder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van WoningFinder. WoningFinder zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van WoningFinder.

Artikel 26 - Gebruik van de WoningFinder Webapplicatie

 • WoningFinder spant zich in de WoningFinder Webapplicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de WoningFinder Webapplicatie nadat Gebruiker een account zoekopdracht heeft aangemaakt.
 • Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de WoningFinder Webapplicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker WoningFinder onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 • WoningFinder kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Webapplicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktkeidscriteria.

Artikel 27 - Verplichtingen bij het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie

 • Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie: (i) om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de WoningFinder Webapplicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen; (ii) op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde; (iii) het kopiëren van (onderdelen van) de WoningFinder Webapplicatie van WoningFinder; (iv) om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van WoningFinder.
 • In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is WoningFinder gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. WoningFinder komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de WoningFinder Webapplicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie te beëindigen.
 • Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de WoningFinder Webapplicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 • Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Webapplicatie.
 • Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres.
 • De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up- to-date houden.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met WoningFinder. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 28 - Toegang

 • WoningFinder biedt enkel en alleen het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie aan. WoningFinder heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 • Alle weergegeven informatie en getallen op de WoningFinder Webapplicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WoningFinder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie tijdig worden verstrekt aan WoningFinder.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WoningFinder is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorWoningFinder bekend was.

Artikel 29 - Beschikbaarheid WoningFinder Webapplicatie

WoningFinder staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. WoningFinder streeft ernaar om zich in te spannen om de WoningFinder Webapplicatie en de toegang tot de WoningFinder Webapplicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat WoningFinder niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de WoningFinder Webapplicatie. WoningFinder is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de WoningFinder Webapplicatie en het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie op te schorten. WoningFinder is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de WoningFinder Webapplicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 30 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WoningFinder of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is WoningFinder gerechtigd om dat deel van de WoningFinder Webapplicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. WoningFinder zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is WoningFinder aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 31 - Betaling

 • Het recht om gebruik te maken van de WoningFinder Webapplicatie is onderworpen aan een abonnement die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van WoningFinder. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met WoningFinder aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 • Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is WoningFinder gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de WoningFinder Webapplicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 32 - Beperking aansprakelijkheid

 • Gebruiker vrijwaart WoningFinder vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de WoningFinder Webapplicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens WoningFinder.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de netbeheerder.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de WoningFinder Webapplicatie of die van gelinkte websites of Webapplicaties.
 • Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van WoningFinder jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door WoningFinder in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 • In geen geval is WoningFinder is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de WoningFinder Webapplicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de WoningFinder Webapplicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 • WoningFinder staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WoningFinder verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • WoningFinder is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is WoningFinder aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 • Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van WoningFinder vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WoningFinder. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WoningFinder dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 33 - Overmacht

 • WoningFinder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van WoningFinder en (xi) overige situaties die naar het oordeel van WoningFinder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • WoningFinder heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WoningFinder zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 34 - Overeenkomst met de netbeheerder

WoningFinder biedt uitsluitend een WoningFinder Webapplicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 35 - Intellectuele eigendomsrechten

 • Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van WoningFinder, alsmede op de goede naam van WoningFinder. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de WoningFinder Webapplicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de WoningFinder Webapplicatie berusten uitsluitend bij WoningFinder en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 • Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de WoningFinder Webapplicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 • De software van de WoningFinder Webapplicatie blijft te allen tijde het eigendom van WoningFinder. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de Webapplicatie dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van WoningFinder of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de WoningFinder Webapplicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 36 - Klachten

 • Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de WoningFinder Webapplicatie van WoningFinder worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@woningfinder.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WoningFinder de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 • WoningFinder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 37 - Wijzigingen

WoningFinder heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de WoningFinder Webapplicatie inzien.

Artikel 38 - Geschilbeslechting

 • Op de rechtsverhouding tussen WoningFinder en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 • Alle geschillen tussen WoningFinder en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Enschede, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Versie: 1.0, 24 april 2021